Category Archives: Thương hiệu xe đạp XANH

Thương hiệu xe đạp XANH gắn liền với quá trình khởi nghiệp đầy huyền thoại. Từ thuở phải cuốc bộ đến trường cho đến ước mơ xanh hóa giao thông Việt Nam bằng xe đạp!